Hello : Glossary
 
A Glossary in Albanian | 195 terms
 
A - C | D - K | L - P | Q - Z | Digital |
 
This is an online version of our publication called The Little Red Book. It contains a small glossary of Marketing, Advertising and Digital terminologjy in Albanian language.
 
Choose from the alphabet on the left to navigate the glossary, or download PDF version of the book (2.3 MB).
 
Some random terms from our glossary
 

Brand    
Markë  
Emër, term, dizajn, simbol ose çfarëdo paraqitje tjetër, e cila e identifikon një mall a shërbim dhe e dallon me atë të tregtarëve të tjerë. Termi ligjor për markën është shenjë dalluese (trademark). Marka mund të identifikojë një artikull, një familje artikujsh ose të gjithë artikujt e atij tregtari.
 
Creatives    
Kreativa  
Term marketingu, që përmendet kur bëhet fjalë për materialin që përdoret për të shitur produktin a shërbimin e reklamuar, i cili është realizuar dhe dizajnuar nga drejtorët artistikë dhe/ose përpiluesit e teksteve brenda një agjencie reklamimi.
 
Circulation    
Tirazh  
Numri mesatar i kopjeve të shpërndara të një publikimi të shtypur. Për reklamim jashtë shtëpisë (outdoor), tirazhi i referohet numrit total të njerëzve që kanë rastin të shohin një billboard a poster.
 
Demographics    
Demografitë  
Përshkrimi i thjeshtë objektiv i klasifikimit të klientëve sipas moshës, gjinisë, të ardhurave, edukimit, madhësisë së familjes, pronësisë së patundshme, etj. Kjo nuk përfshin klasifikimin në bazë të qëndrimeve subjektive ose pikëpamjeve të klientëve.
 
Inbound marketing    
Marketing tërheqës  
Lloj marketingu i fokusuar në tërheqjen e konsumatorit, në mënyrë që ai/ajo ta gjejë produktin/shërbimin vetë. Për dallim nga marketingu kërkues, marketingu tërheqës i afron konsumatorët nëpërmjet blogjeve, podcast-eve, videove, eLibrave, eFletushkave, eFletërrufeve, SEO (optimizim i makinave të kërkimit), media sociale dhe forma tjera të marketingut përmes përmbajtjes.
 
A - C | D - K | L - P | Q - Z | Digital |
 
Recommend this page
 
Suggest new terms
If there is a term you'd like to suggest, that you think should be included in the glossary, please don't hesitate to write it on the comments below.