Hello : Glossary
 
A Glossary in Albanian | 195 terms
 
A - C | D - K | L - P | Q - Z | Digital |
 
This is an online version of our publication called The Little Red Book. It contains a small glossary of Marketing, Advertising and Digital terminologjy in Albanian language.
 
Choose from the alphabet on the left to navigate the glossary, or download PDF version of the book (2.3 MB).
 
Some random terms from our glossary
 

End-user    
Përdorues  
Personi që e përdor produktin, pavarësisht nëse e ka blerë vetë atë ose jo.
 
Brand manager    
Menaxhues i markës  
Personi që mban përgjegjësinë për t’i zhvilluar dhe zbatuar programet e marketingut, të cilat përforcojnë identitetin e markës dhe vetëdijen ndaj një produkti të dhënë.
 
Lead    
Ndjekje  
Mundësi e përfitimit të një klienti: një individ apo organizatë që shpreh interesim në shërbimet apo produktet e kompanisë. Ndjekjet zakonisht kapen nëpërmjet rekomandimeve nga konsumatorët ekzistues, ose nëpërmjet reagimit ndaj reklamave. Reparti i marketingut të një kompanie është përgjegjës për kapjen e ndjekjeve.
 
Creative strategy    
Strategji kreative  
Planifikimi i mënyrës së përçimit të porosisë, kujt do t’i dedikohet dhe me çfarë toni. Shërben si udhëzues për përpiluesit e teksteve dhe drejtorët artistikë, të cilët kanë për detyrë të realizojnë reklamën. Brenda këtij konteksti, çdo reklamë që realizohet duhet të përputhet me këtë strategji.
 
Comparative advertising    
Reklamim krahasues  
Reklamë në të cilën përmendet ose prezantohet qëllimisht marka konkurrente dhe bëhet ose nënkuptohet krahasimi me të.
 
A - C | D - K | L - P | Q - Z | Digital |
 
Recommend this page
 
Suggest new terms
If there is a term you'd like to suggest, that you think should be included in the glossary, please don't hesitate to write it on the comments below.