Hello : Glossary
 
A Glossary in Albanian | 195 terms
 
A - C | D - K | L - P | Q - Z | Digital |
 
This is an online version of our publication called The Little Red Book. It contains a small glossary of Marketing, Advertising and Digital terminologjy in Albanian language.
 
Choose from the alphabet on the left to navigate the glossary, or download PDF version of the book (2.3 MB).
 
Some random terms from our glossary
 

Tack on    
Thumb  
Kartë, faqe, fletushkë e palosur, etj.,e ngjitur në një faqe të ndonjë publikimi të shtypur. I dizajnuar që lexuesi ta heqë lehtë nga faqja. Përdoret për reklamim që kërkon përgjigje direkte nga klienti. Më së shumti përdoret mbi ndonjë reklamë shtypi të të njëjtit reklamues.
 
Objectives    
Qëllimet  
Rezultati i dëshiruar ose i nevojshëm për t’u arritur brenda një kohe të caktuar. Qëllimi është më i gjerë sesa synimi dhe një qëllim mund të ndahet në disa synime specifike.
 
Advertising plan    
Plan reklamimi  
Formulimi i synimeve që duhet të arrihen në një fushatë reklamuese, si do të përmbushen ato synime dhe si do të përcaktohet nëse fushata ka pasur sukses në arritjen e tyre.
 
Qualitative research    
Hulumtim kualitativ (subjektiv)  
Metodë hulumtimi që vë në pah domethënien e perceptimit dhe qëndrimit të klientit. Për shembull, intervista dhe grupe fokusi të vogla.
 
Mission    
Mision  
Përshkrim i shkurtër i objektivit (qëllimit) kryesor të një kompanie. Përshkruan qëllimin e kompanisë si për njerëzit brenda organizatës, ashtu edhe për publikun.
 
A - C | D - K | L - P | Q - Z | Digital |
 
Recommend this page
 
Suggest new terms
If there is a term you'd like to suggest, that you think should be included in the glossary, please don't hesitate to write it on the comments below.