Hello : Glossary
 
A Glossary in Albanian | 195 terms
 
A - C | D - K | L - P | Q - Z | Digital |
 
This is an online version of our publication called The Little Red Book. It contains a small glossary of Marketing, Advertising and Digital terminologjy in Albanian language.
 
Choose from the alphabet on the left to navigate the glossary, or download PDF version of the book (2.3 MB).
 
Some random terms from our glossary
 

Integrated marketing communication    
Komunikim i integruar marketingu  
Koncept menaxhues i krijuar për t’i kombinuar të gjitha aspektet e komunikimit të marketingut, siç janë: reklamimi, promovimi i shitjes, marrëdhëniet me publikun, interneti dhe marketingu direkt, për të bashkëpunuar si forcë e përbashkët, duke mos lejuar aplikimin e ndarë dhe të izoluar nga njëri-tjetri.
 
End-user    
Përdorues  
Personi që e përdor produktin, pavarësisht nëse e ka blerë vetë atë ose jo.
 
Public relations    
Marrëdhënie me publikun  
Përdorimi i lajmeve ose mediave të shtypit për biznes, për të shkruar artikuj pozitivë për një kompani ose produkt. Kultivimi i marrëdhënieve të mira me përfaqësuesit e mediave të shkruara.
 
Media planner    
Planifikues mediash  
Personi brenda një agjencie reklamimi ose agjencie për menaxhim mediash që bën përzgjedhjen më të mirë të mjeteve të reklamimit, të cilat do të kenë shtrirjen maksimale të reklamës, duke rezultuar me rritjen e shitjes së produktit të klientit. Planifikuesi i mediave duhet të ketë njohuri të thellë të produkteve të klientit, të klientëve të synuar dhe të shprehive të tyre të blerjes, si dhe njohuri për secilin mjet reklamimi.
 
Earned rate    
Pjesë e fituar  
Vlera e ulur e çmimit të tarifës së medias, bazuar në sasinë ose frekuencën e përdorimit të medias.
 
A - C | D - K | L - P | Q - Z | Digital |
 
Recommend this page
 
Suggest new terms
If there is a term you'd like to suggest, that you think should be included in the glossary, please don't hesitate to write it on the comments below.