Hello : Glossary
 
A Glossary in Albanian | 195 terms
 
A - C | D - K | L - P | Q - Z | Digital |
 
This is an online version of our publication called The Little Red Book. It contains a small glossary of Marketing, Advertising and Digital terminologjy in Albanian language.
 
Choose from the alphabet on the left to navigate the glossary, or download PDF version of the book (2.3 MB).
 
Some random terms from our glossary
 

Marketing    
Marketing  
Aktiviteti dhe procesi i krijimit, komunikimit, shpërndarjes dhe shkëmbimit të ofertave që kanë vlerë për konsumatorët, klientët, partnerët dhe shoqërinë në përgjithësi.
 
Four Ps    
Katër P-të  
Ndërthurje e mjeteve të marketingut që përdoren për të plotësuar nevojat e klientit dhe për të arritur synimet e prodhuesit, të kontrolluara nga 4 P-të në marketing (në anglisht) për Produktin (Product), Çmimin (Price), Vendin/Shpërndarjen (Place) dhe Promovimin (Promotion).
 
Direct response    
Përgjigje direkte  
Promocionet që lejojnë ose kërkojnë nga klienti t’i përgjigjet reklamuesit nëpërmjet postës, e-mailit ose mjeteve të tjera të komunikimit.
 
Focus group interview    
Grup fokusi  
Metodë hulumtimi në të cilën merr pjesë një grup i vogël klientësh që diskutojnë produktin ose reklamën, nën drejtimin e një intervistuesi me përvojë.
 
Promotional mix    
Miks promocional  
Përdorimi i llojeve të ndryshme të komunikimit, për të përkrahur synimet e marketingut, që përfshijnë reklamimin, shitjen personale, publicitetin dhe promocionet e shitjes.
 
A - C | D - K | L - P | Q - Z | Digital |
 
Recommend this page
 
Suggest new terms
If there is a term you'd like to suggest, that you think should be included in the glossary, please don't hesitate to write it on the comments below.