Hello : Glossary
 
A Glossary in Albanian | 195 terms
 
A - C | D - K | L - P | Q - Z | Digital |
 
This is an online version of our publication called The Little Red Book. It contains a small glossary of Marketing, Advertising and Digital terminologjy in Albanian language.
 
Choose from the alphabet on the left to navigate the glossary, or download PDF version of the book (2.3 MB).
 
Some random terms from our glossary
 

Image advertising    
Reklamim imazhi  
Promovimi i imazhit ose i perceptimit të përgjithshëm të një produkti ose shërbimi, jo i tipareve të tij funksionale.
 
Brand    
Markë  
Emër, term, dizajn, simbol ose çfarëdo paraqitje tjetër, e cila e identifikon një mall a shërbim dhe e dallon me atë të tregtarëve të tjerë. Termi ligjor për markën është shenjë dalluese (trademark). Marka mund të identifikojë një artikull, një familje artikujsh ose të gjithë artikujt e atij tregtari.
 
Marketing firm    
Kompani marketingu  
Kompania e cila ndikon mbi shpërndarjen dhe shitjen e mallit dhe të shërbimeve nga prodhuesi te klienti, duke përfshirë zhvillimin, përcaktimin e çmimit, paketimin, reklamimin, komercializimin dhe shpërndarjen e produktit ose të shërbimit.
 
Subliminal perception    
Perceptim i subkoshiencës  
Një porosi reklamuese që ndikon në subkoshiencë. Porosi pamore ose zanore, e cila kapet psikologjikisht, por jo me vetëdije.
 
Business-to-business advertising B2B    
Reklamim biznes-biznes  
Reklamimi drejtuar bizneseve të tjera, jo konsumatorëve.
 
A - C | D - K | L - P | Q - Z | Digital |
 
Recommend this page
 
Suggest new terms
If there is a term you'd like to suggest, that you think should be included in the glossary, please don't hesitate to write it on the comments below.