Hello : Glossary
 
A Glossary in Albanian | 195 terms
 
A - C | D - K | L - P | Q - Z | Digital |
 
This is an online version of our publication called The Little Red Book. It contains a small glossary of Marketing, Advertising and Digital terminologjy in Albanian language.
 
Choose from the alphabet on the left to navigate the glossary, or download PDF version of the book (2.3 MB).
 
Some random terms from our glossary
 

Penetrated market    
Treg i depërtuar  
Grupimi i individëve ose i organizatave që tashmë e konsumojnë produktin ose shërbimin.
 
Holdover audience    
Audiencë e mbetur  
Përqindja e audiencës së një programi, e cila e ka parë ose dëgjuar programin pararendës në kanalin/stacionin e njëjtë.
 
Target market    
Treg i synuar  
Grup individësh të cilëve, kolektivisht, u dedikohet një porosi reklamuese.
 
Advertising allowance    
Shumë e paracaktuar e reklamimit  
Paratë që i ndahen distributorit nga prodhuesi për qëllime reklamimi të një produkti ose të një marke të caktuar.
 
Circulation    
Tirazh  
Numri mesatar i kopjeve të shpërndara të një publikimi të shtypur. Për reklamim jashtë shtëpisë (outdoor), tirazhi i referohet numrit total të njerëzve që kanë rastin të shohin një billboard a poster.
 
A - C | D - K | L - P | Q - Z | Digital |
 
Recommend this page
 
Suggest new terms
If there is a term you'd like to suggest, that you think should be included in the glossary, please don't hesitate to write it on the comments below.