Tung : Fjalorth
 
Fjalorth terminologjik | 195 shprehje
 
A - C | D - K | L - P | Q - Z | Digjital |
 
Ky është versioni online i publikimit tonë të quajtur Libri i vogël i kuq, që përmban një fjalorth të shprehjeve të marketingut, reklamimit dhe fushës digjitale në gjuhën shqipe.
 
Zgjedh nga alfabeti në të majtë për ta shfletuar fjalorthin, ose shkarko verzionin PDF të librit (2.3 MB).
 
Disa nga shprehjet në fjalorthin tonë
 

Car card    
Pano kabine  
Poster reklamimi, i vendosur brenda autobusëve, trenave, etj.
 
Penetrated market    
Treg i depërtuar  
Grupimi i individëve ose i organizatave që tashmë e konsumojnë produktin ose shërbimin.
 
Integrated marketing communication    
Komunikim i integruar marketingu  
Koncept menaxhues i krijuar për t’i kombinuar të gjitha aspektet e komunikimit të marketingut, siç janë: reklamimi, promovimi i shitjes, marrëdhëniet me publikun, interneti dhe marketingu direkt, për të bashkëpunuar si forcë e përbashkët, duke mos lejuar aplikimin e ndarë dhe të izoluar nga njëri-tjetri.
 
Counter advertising    
Kundër-reklamim  
Reklamë që ka drejtim të kundërt nga porosia e reklamës paraprake. Kjo mënyrë e reklamimit mund të përdoret për të marrë pikëvështrim të kundërt në ndonjë temë të debatueshme, ose për të kundërshtuar efektin që mund të ketë pasur reklamimi i një pale tjetër.
 
Lifestyle segmentation    
Ndarje sipas stilit të jetesës  
Ndarja e klientëve në grupe, bazuar në preferencat, interesat dhe aspektet e tjera të jetesës së tyre.
 
A - C | D - K | L - P | Q - Z | Digjital |
 
Rekomandoje këtë faqe
 
Na propozo shprehje të reja
Nëse ke për të propozuar ndonjë shprehje që mendon se duhet të jetë në fjalorth, mos ngurro ta shkruash në komentet më poshtë.