Tung : Fjalorth
 
Fjalorth terminologjik | 195 shprehje
 
A - C | D - K | L - P | Q - Z | Digjital |
 
Ky është versioni online i publikimit tonë të quajtur Libri i vogël i kuq, që përmban një fjalorth të shprehjeve të marketingut, reklamimit dhe fushës digjitale në gjuhën shqipe.
 
Zgjedh nga alfabeti në të majtë për ta shfletuar fjalorthin, ose shkarko verzionin PDF të librit (2.3 MB).
 
Disa nga shprehjet në fjalorthin tonë
 

Below-the-line advertising BTL    
BTL reklamim  
Mënyrë reklamimi që fokusohet në mënyra direkte të komunikimit, p.sh. postë direkte ose lista e-mailesh.
 
Advertising plan    
Plan reklamimi  
Formulimi i synimeve që duhet të arrihen në një fushatë reklamuese, si do të përmbushen ato synime dhe si do të përcaktohet nëse fushata ka pasur sukses në arritjen e tyre.
 
Objectives    
Qëllimet  
Rezultati i dëshiruar ose i nevojshëm për t’u arritur brenda një kohe të caktuar. Qëllimi është më i gjerë sesa synimi dhe një qëllim mund të ndahet në disa synime specifike.
 
Advertising speciality    
Reklamim i veçuar  
Një produkt që e ka të stampuar ose që mban një logo a mesazh promocional. Quhet edhe produkt promocional.
 
Advertising research    
Hulumtim i reklamimit  
Hulumtimi i zhvilluar për të përmirësuar efikasitetin e reklamimit. Ai mund të fokusohet në një reklamë specifike a fushatë ose mund t’i drejtohet kuptimit më të gjerë se si funksionon reklamimi, ose si e përdorin klientët informacionin në reklamë. Mund të përmbajë disa perspektiva hulumtimi: psikologjike, sociologjike, ekonomike e të tjera.
 
A - C | D - K | L - P | Q - Z | Digjital |
 
Rekomandoje këtë faqe
 
Na propozo shprehje të reja
Nëse ke për të propozuar ndonjë shprehje që mendon se duhet të jetë në fjalorth, mos ngurro ta shkruash në komentet më poshtë.