Tung : Fjalorth
 
Fjalorth terminologjik | 195 shprehje
 
A - C | D - K | L - P | Q - Z | Digjital |
 
Ky është versioni online i publikimit tonë të quajtur Libri i vogël i kuq, që përmban një fjalorth të shprehjeve të marketingut, reklamimit dhe fushës digjitale në gjuhën shqipe.
 
Zgjedh nga alfabeti në të majtë për ta shfletuar fjalorthin, ose shkarko verzionin PDF të librit (2.3 MB).
 
Disa nga shprehjet në fjalorthin tonë
 

Earned rate    
Pjesë e fituar  
Vlera e ulur e çmimit të tarifës së medias, bazuar në sasinë ose frekuencën e përdorimit të medias.
 
Direct mail    
Postë direkte  
Komunikim marketingu i dërguar direkt te blerësi potencial nëpërmjet shërbimit postar ose ndonjë kompanie shpërndarëse private.
 
Leave-behind    
Kujtesë  
Dhuratë e cila i mbetet klientit potencial nga shitësi për t’ia përkujtuar produktin ose shërbimin që po shitet.
 
Target market    
Treg i synuar  
Grup individësh të cilëve, kolektivisht, u dedikohet një porosi reklamuese.
 
Quality control    
Kontroll cilësie  
Analiza të vazhdueshme, për të verifikuar nëse ndonjë mall a shërbim i përmbush standardet e caktuara ose për t’iu përgjigjur sa më mirë ankesave të klientit dhe/ose konsumatorit.
 
A - C | D - K | L - P | Q - Z | Digjital |
 
Rekomandoje këtë faqe
 
Na propozo shprehje të reja
Nëse ke për të propozuar ndonjë shprehje që mendon se duhet të jetë në fjalorth, mos ngurro ta shkruash në komentet më poshtë.