Tung : Fjalorth
 
Fjalorth terminologjik | 195 shprehje
 
A - C | D - K | L - P | Q - Z | Digjital |
 
Ky është versioni online i publikimit tonë të quajtur Libri i vogël i kuq, që përmban një fjalorth të shprehjeve të marketingut, reklamimit dhe fushës digjitale në gjuhën shqipe.
 
Zgjedh nga alfabeti në të majtë për ta shfletuar fjalorthin, ose shkarko verzionin PDF të librit (2.3 MB).
 
Disa nga shprehjet në fjalorthin tonë
 

Tag line    
Parullë  
Slogan ose frazë, e cila vizualisht reflekton tiparin ose përparësinë më të rëndësishme të një produkti, të cilën reklamuesi dëshiron ta bëjë të dallueshme. Zakonisht, parulla është motivi i një fushate.
 
Gross rating points GRPs    
Pikë të vlerësimit bruto  
Frekuenca mesatare e shtrirjes. Kjo është njësi matëse e shtrirjes së reklamës së shpërndarë nga një ose më shumë mjete reklamimi brenda një periudhe të caktuar kohore.
 
Creative strategy    
Strategji kreative  
Planifikimi i mënyrës së përçimit të porosisë, kujt do t’i dedikohet dhe me çfarë toni. Shërben si udhëzues për përpiluesit e teksteve dhe drejtorët artistikë, të cilët kanë për detyrë të realizojnë reklamën. Brenda këtij konteksti, çdo reklamë që realizohet duhet të përputhet me këtë strategji.
 
Marketing    
Marketing  
Aktiviteti dhe procesi i krijimit, komunikimit, shpërndarjes dhe shkëmbimit të ofertave që kanë vlerë për konsumatorët, klientët, partnerët dhe shoqërinë në përgjithësi.
 
Direct mail    
Postë direkte  
Komunikim marketingu i dërguar direkt te blerësi potencial nëpërmjet shërbimit postar ose ndonjë kompanie shpërndarëse private.
 
A - C | D - K | L - P | Q - Z | Digjital |
 
Rekomandoje këtë faqe
 
Na propozo shprehje të reja
Nëse ke për të propozuar ndonjë shprehje që mendon se duhet të jetë në fjalorth, mos ngurro ta shkruash në komentet më poshtë.