Tung : Fjalorth
 
Fjalorth terminologjik | 195 shprehje
 
A - C | D - K | L - P | Q - Z | Digjital |
 
Ky është versioni online i publikimit tonë të quajtur Libri i vogël i kuq, që përmban një fjalorth të shprehjeve të marketingut, reklamimit dhe fushës digjitale në gjuhën shqipe.
 
Zgjedh nga alfabeti në të majtë për ta shfletuar fjalorthin, ose shkarko verzionin PDF të librit (2.3 MB).
 
Disa nga shprehjet në fjalorthin tonë
 

Account executive    
Menaxhues relacioni me klientë  
Personi brenda një agjencie reklamimi që përfaqëson këtë te klienti. Ky person ndërlidh agjencinë e reklamimit me kompaninë që e ka kontraktuar atë agjenci.
 
Loyalty index    
Indeks i besnikërisë  
Frekuenca e dëgjueshmërisë së një radiostacioni të caktuar.
 
Cooperative advertising    
Reklamim kooperativ  
Ndarja e shpenzimeve të reklamimit ndërmjet dy a më shumë palëve. Zakonisht, prodhuesit u ofrojnë mundësi të tilla shitësve të tyre me shumicë dhe pakicë, si mjet stimulimi për reklamimin produktit të tyre.
 
End-user    
Përdorues  
Personi që e përdor produktin, pavarësisht nëse e ka blerë vetë atë ose jo.
 
Keeper    
Mbajtës  
Dhuratë që përdoret për të nxitur klientin të ndërmarrë një veprim, p.sh. të plotësojë një pyetësor ose të testojë një produkt.
 
A - C | D - K | L - P | Q - Z | Digjital |
 
Rekomandoje këtë faqe
 
Na propozo shprehje të reja
Nëse ke për të propozuar ndonjë shprehje që mendon se duhet të jetë në fjalorth, mos ngurro ta shkruash në komentet më poshtë.